Gweithio ym maes gofal plant:

Mae gwahanol fathau o ofal plant, gan gynnwys Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Chwarae Gwarchodwyr Plant, Cylchoedd Meithrin, a chlybiau y tu allan i’r ysgol e.e. clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast a chlybiau gwyliau. Gall oedrannau'r plant y gofalir amdanynt amrywio rhwng genedigaeth hyd at blant yn eu harddegau, ac mae’r ystod o anghenion yn amrywio o blentyn i blentyn.


Mae gyrfa ym maes gofal plant yn rhoi llawer o foddhad. Gwna’r sgiliau sydd gan staff gofal plant a safon eu gwaith wahaniaeth mawr i brofiadau dysgu a datblygu'r plant y maen nhw’n gofalu amdanynt. Gwyddom o ymchwil fod gofal o safon yn cael effaith gadarnhaol ar blant, yn arbennig yn ystod y blynyddoedd cynnar.


Ym Mwrdeistref Sirol Caerffili rydym yn ymdrechu’n gyson i gael lefelau digonol o weithlu gofal sy’n gymwys ac wedi'i hyfforddi hyd at safon uchel. Ein blaenoriaeth yw sicrhau y gall pob plentyn a theulu ddefnyddio gwasanaethau blynyddoedd cynnar a gofal plant o safon uchel, yn ogystal â chefnogi anghenion gofal plant rhieni sy’n gweithio, mewn hyfforddiant neu mewn addysg. 


Beth rydyn ni’n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Blynyddoedd Cynnar Caerffili yn cynnig cyngor, cyfarwyddyd a chymorth ariannol ar gyfer cyfleoedd hyfforddiant gofal plant, a gyrfaoedd yn y sector gofal plant.


Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

  • Hyfforddiant statudol a rheoliadol
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • Cymwysterau Cenedlaethol

Cynlluniwyd ein rhaglen hyfforddiant Statudol a Rheoliadol gymorthdaledig i fodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, sy’n angenrheidiol ar gyfer pob lleoliad sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).


Lluniwyd ein rhaglen hyfforddiant DPP gymorthdaledig mewn ymateb i anghenion y sector gofal plant. Cynhelir archwiliad sgiliau gweithlu ddwywaith y flwyddyn gyda phob gweithiwr gofal plant yng Nghaerffili, er mwyn deall (fel tîm y blynyddoedd cynnar) ble mae'r bylchau mwyaf cyffredin o ran ein sgiliau, ac yna mynd i’r afael â hwy drwy ddarparu cyrsiau hyfforddiant priodol.


Rydym yn gweithio'n agos gyda hyfforddwyr a phartneriaid i sicrhau bod Cymwysterau Cenedlaethol sy’n cael eu cydnabod ar ‘Restr o Gymwysterau Derbyniedig y Gweithlu Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru’ ar gael yn lleol i'r gweithlu gofal plant yng Nghaerffili. Yn ogystal â theithio, deallwn fod ariannu hefyd yn rhwystr tuag at wella sgiliau neu ddechrau gyrfa yn y sector gofal plant, a dyna pam rydym yn bwriadu darparu (neu hyrwyddo) cyfleoedd ariannu i bobl Caerffili sydd am gychwyn ar yrfa ym maes gofal plant, neu i bobl sy’n gweithio yn y sector gofal plant yng Nghaerffili ar hyn o bryd.  


Mewn ymateb i anghenion y sector gofal plant rydym yn bwriadu cynnal cynifer o’n cyrsiau â phosibl yn ystod y nos neu ar y penwythnos er mwyn peidio ag effeithio ar drefniadau gofal plant. Caiff ein rhaglen hyfforddiant ei diweddaru o dymor i dymor, a’i chynllunio i fod mor hygyrch â phosibl.


Mae tîm Datblygu Gweithlu Blynyddoedd Cynnar Caerffili’n hyrwyddo gyrfaoedd ym maes gofal plant ledled Caerffili ac yn gweithio gyda phartneriaid, ysgolion cyfun ac asiantaethau i roi gwybodaeth a helpu pobl gyda'u llwybr gyrfa o'u dewis.